Categories
Պերֆորմանս Performance Art ՎիզուալԱրվեստ

«ՄԱՐԴ-ՑՈՒՑԱՆԱԿ» /ցուցահանդես-ինստալյացիա-պերֆորմանս

Մարդ- Ցուցանակ Եր Կարը կցուցադրի ինքն իրեն, հնարավորություն կընձեռի իր մարմնի վրա գրել այն, ինչ կմաղթեք ինքներդ ձեզ։ «Բառափոխանակություն» խաղի միջոցով Եր Կարը ձեզ կփոխանցի իր կարծր համոզմունքները ` բառ առ բառ։ Ցուցադրությանը մասնակցող արվեստագետները կոլաժների, ցուցադրությունների, ինստալյացիաների և պերֆորմանսների միջոցով կդառնան իրենք իրենց ցուցանակը, գովազդն ու ներկայացուցիչը։ Արվեստագետներ՝[...]

Categories
ՎիզուալԱրվեստ

ԹԱՓՈՆԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏ /քանդակների տեղադրում

In the frame of the ARé performing arts festival, the installations of two winning authors’ works took place in the yard of HayArt Cultural Center, having won the Junk Sculpture Competition announced by the ARé cultural foundation in 2021. Made from household waste, when the material has been recycled and reused, these sculptures break the […]

Categories
Festivals ՎիզուալԱրվեստ

I Remember Birds & Stones

In her artistic work, Astrid Busch deals with places and their experience. She examines architectural designs for their sensual perceptibility and their effect on people. The aesthetic experiences generated by the interaction of all senses flow into her works and are transferred into spatial installations. She uses those means that can be found in the […]

Categories
ՎիզուալԱրվեստ

ՌԵՆՏԳԵՆ ԵՐԵՒԱՆ

solo-exhibition One of the ways to survive and feel the city in a new way is to make it transparent. The tendency to confuse the intimate, the private with the public domain contains the experience and desire to reveal hidden, unseen stories.In this project of Suren Tadevosyan, we witness the process of turning the skeleton […]

Categories
ՎիզուալԱրվեստ

from myself to myself by myself

My name is Amasia and I am inviting you to my first exhibition of contemporary illustration and video pieces. I will be sharing selected works from my personal visual diary with the public. The pen and ink simulate the aesthetics of the process of note-taking. The video art is a parallel form of documenting me.

Categories
ՎիզուալԱրվեստ

ՀԵՏՈՒԱՌԱՋ

BACK & FORTH / Group Exhibition What are the issues and topics of concern for the artist today?Are the pivotal issues inherited from the past still relevant in today’s technological-informational chaos, when anyone can present or declare themselves as an artist on an online platform? What new opportunities and positive changes did the epidemic bring […]

Categories
ՎիզուալԱրվեստ

CROSSINGS: THE PAST & THE ROAD AHEAD – photo-video installation

A crossing is not a place for you to think. It is nowhere. It’s a path that stretches in front of you, which unites two different points: the one where you thought about crossing and the other where you will think about the way already crossed. That path became possible because there was a moment […]