Categories
Փառատոններ Պերֆորմանս Performance Art

ԱԶԱՏԱԳՐՎԱԾ ԱԹՈՌ /պերֆորմանս

Identification with a brown, wooden, four-legged object with a straight back removes the human mind from knowing the pure essence of a chair. “The object we sit on” is wrong, or, at least, not right. We can stand on a chair, for example, to change the lamp. And we can sit on many things – […]

Categories
Փառատոններ Երաժշտություն Պերֆորմանս

«ԲՈՉԿԵՔԻ ՏԱԿ» -ԻՑ /կատարում

ՀայԱրտ մշակութային կենտրոնի «ԲՈՉԿԵՔԻ ՏԱԿ» տարածքի բացում: Սա մի տարածք է, որտեղ երիտասարդ, արվեստի աշխարհ նոր մուտք գործող արվեստագետները ազատ են արտահայտվել, համագործակցել, իդեաներ գեներացնել: Այն արվեստի մի հարթակ է կամ բաց արվեստանոց, որ զերծ կլինի գնահատականներից, կարգավիճակներից և պատկանելիությունից:

Categories
Փառատոններ Պերֆորմանս Performance Art

ՓԱՐԱՋԱՆՈՎԻ ԱՆԿՅՈՒՆ /տեղհատուկ ծիսական հետազոտություն

I meet the other in his absence. Can I know him when he is no longer there? The common thread connecting us is the understanding of life as a window through which the images one observes are transformed into a succession of hybrid and dreamlike landscapes aimed at honouring memory, beauty, ancestors and the invisible.I […]

Categories
Փառատոններ Պերֆորմանս Աշխատարաններ

MEMORY WALKSCAPES /walking workshop

The participants of the workshop will walk around the city .. They will feel different ways of walking, guiding, being guided, perceiving the visible and the invisible, building individual maps of their journey. While walking through different parts of the city during the weekend, they will rediscover places they once thought they were familiar with. […]

Categories
Փառատոններ

PRG → EVN /live performance

When artists are performing abroad or just in other cities, before presenting their work, they first have to arrive at the performance site. Such a journey can involve months of planning, applying for grants and visas, getting vaccinations, searching for planes and land traffic connections, etc. In such cases, the travel can become an exciting […]

Categories
Պերֆորմանս

ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ /պերֆորմանս

From soil, water, meat, sweets, tobacco, drink, sex, drugs, family, friend, parent, homeland, chair, walls, style, jewellery, opinion, care, from all kinds of material and non-material. What a feeling that? Creative or painful and pushing back, which does not allow to move freely? Live performance: Author and performer:Syuzi Hakobyan (Armenia)

Categories
Փառատոններ Պերֆորմանս

ԱՍՏՎԱԾ ԱՄԵՆՈՒՐ Է /վիդեո պերֆորմանս

Արվեստագետ՝ Գրիգոր Խաչատրյան (Հայաստան) 2022

Categories
Dance Փառատոններ

ԵՍ ՊԱՐՈՒՄ ԵՄ! /կենդանի պերֆորմանս

Performance vocabulary: name, maya, game, game-ik, truth, question, tatik, Action, war, Near, ether, love, lover, border, water, creature, face, alarm, real, land, night, Thursday lord, dance, neck. Artist: Hasmik Tangyan (Armenia)

Categories
Artist Talks Փառատոններ

REMEMBERING MARCOS /talk show

Talk show on the 15th anniversary of notable Iranian-Armenian artist and a pioneer of Iranian modern art Marcos Grigorian’s death. Participants: Evet Tajaryan, Nazareth Karoyan, Azat Sargsyan and all others

Categories
Փառատոններ Վիզուալ Արվեստ

I REMEMBER BIRDS & STONES /exhibition

In her artistic work, Astrid Busch deals with places and their experience. She examines architectural designs for their sensual perceptibility and their effect on people. The aesthetic experiences generated by the interaction of all senses flow into her works and are transferred into spatial installations. She uses those means that can be found in the […]